نشست سرگروه های مدیران فنی و حرفه ای و کاردانش سراسر کشور۲

در راستای تحقق نظر مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی ، ایجاد اشتغال و توسعه سیاستهای آموزش و پرورش در حوزه ی فنی و حرفه ای و کار دانش ، اولین نشست تخصصی سر گروه های مدیران هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش سراسر کشور در مورخ ۲۳ و ۲۴ دیماه ۱۳۹۳ در منطقه ۷ تهران به میزبانی دبیرخانه کشوری مدیران

هنرستانها و منطقه ۷ تهران برگزار شد.